სიახლეების არქივი

გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)...

2012-03-28

გაეროს განვითარების (UNDP) პროგრამის ფარგლებში გაფორმებულია ხელშეკრულება ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრის კოსულტანტებთან, დასაქმებულია 12 ადამიანი, შედგენილია გეგმა–გრაფიკი წლის ბილომდე  ფერმერებთან შეხვედრებისა და კონსულტაციების, მემცენარეობა–მეცხოველეობის მიმართულებით. კონსულტანტები ადგილობრივ ფერმერებს გააცნობენ სიახლეებს აღნიშნული მიმართულებებით, რაც...

მეცხოველეობა – ხელოვნური განაყოფიერება...

2012-02-25

შეძენილია საქონლის (ფურის) ხელოვნური განაყოფიერებისათვის საჭირო მასალები და ინსტრუმენტები. მოსახლეობაში დაწყებულია ფურების ხელოვნური განაყოფიერების მომსახურება.

სამაცივრე საკნები და ციტრუსისა და ხეხილის დამხარისხებელი მანქანა–დანადგარები...

2012-02-23

გაეროს განვითარების (UNDP) პროგრამის დაფინანსების ფარგლებში შეძენილია სამაცივრე – შემნახველი საკნები -5 +5 Co და -18-25 Co, რომელიც დამონტაჟებული იქნება ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრის“ გვარის ტერიტორიაზე მდებარე საოფისე შენობაში, ასევე მიმდინარეობს ციტრუსისა და ხეხილის დამხარისხებელი მანქანა დანადგარების აწყობა.

პლანტაჟი და კულტივირება...

2012-02-18

ჩაქვში მდებარე ნაკვეთზე მიმდინარეობს ნიადაგის პლანტაჟი და კულტივირება.

საერთაშორისო ურთიერთობები...

2012-02-01

მიმდინარე წელს ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრს“ მოწვეული ჰყავდა თურქეთის რესპუბლიკის, ქ. ადანას ჩუკუროვას უნივერსიტეტის პროფესორი ბატონი ნამიკ ქემალ კოჩი, რომელმაც სწავლება კონსულტირება ჩაუტარა ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრის“ აგრონომებს.

შემოღობვითი სამუშაოები...

2012-01-15

ჩაქვის, გვარა–ხუცუბნისა და ახალსოფლის ნაკვეთებზე მიმდინარეობს შემოღობვითი სამუშაოები.

მცენარეთა გაახლებული ჯიშები...

2011-12-10

ესპანეთიდან და თურქეთის რესპუბლიკიდან ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრის მიერ“ შემოტანილი იქნა ციტრუსოვნებისა და ხეხილოვნების ნერგები (ციტრუსოვნების 6 სახეობიდან 37 ჯიში, ხეხილოვნების 11 სახეობიდან 17 ჯიში, სულ – 4512 ნერგი), რომლებიც გამოზამთრების მიზნით დაპიკირებული იქნა ჩაქვში მდებარე კვალსათბურებში. ამჟამად ნერგების მდგომარეობა სავსებით ამართლებს ბიოლოგიური პროცესების...

წყალშემკრები არხები...

2011-11-11

ჩაქვის, ახალსოფლისა და გვარა–ხუცუბნის ნაკვეთებზე გაიწმინდა ძველი და გაიჭრა ახალი წყალშემკრები არხები.

მიმდინარე სამუშაოები...

2011-10-15

   დაბა ჩაქვისა და გვარა–ხუცუბნის ნაკვეთებზე მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები ჩაისა და სხვადასხვა ბუჩქნარისაგან, ასევე პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს გაწმენდილი ნაკვეთების მულჩირება.

ა(ა)იპ "აგროსერვის ცენტრზე" გადაცემული სახელმწიფო ქონება...

2011-09-11

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 21 ოქტომბრის N0: 2046 განკარგულების საფუძველზე ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრს“ უზურფრუქტის ფორმით გადაეცა სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი უძრავი ქონება: ქ. ბათუმი – 843,5 კვ.მ შენობა ნაგებობა, 1184 კვ.მ არასასოფლო–სამეურნეო მიწის ნაკვეთით, ქ. ქობულეთში, სოფ. გვარა – 29.308 კვ.მ და 2837 კვ.მ სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთები 548.9 კვ.მ შენობა ნაგებობით, სოფ. ხუცუბანი...

ა(ა)იპ "აგროსერვის ცენტრის" შესახებ...

2011-07-07

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ აჭარის ა.რ. მთავრობის 2007 წლის 3 აპრილის No: 32 დადგენილებით დამტკიცებული აჭარის ა.რ. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის  “დ1” ქვეპუნქტისა და მე-4 მუხლის მეორე პუნქტის “კ” ქვეპუნქტის საფუძველზე 7.07.2011...

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33