ნიადაგის ანალიზი

ნიადაგის ნაყოფიერების დადგენის მიზნით, გაეროს განვითარების პროგრამისა და ევროკავშირის ხელშეწყობით (ENPARD-ის პროგრამით დაფინანსება)  ა(ა)იპ ,,აგროსერვის ცენტრი“ ახორციელებს  სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ნიადაგის აგროქიმიურ გამოკვლევებს, რომლის მიზანია ნიადაგის გამოკვლევის საფუძველზე რეგიონის ფერმერული მეურნეობების მიწების თვისობრივი და ხარისხობრივი გაუმჯობესება. გაეროს განვითარების პროგრამის ფარგლებში, გადამზადებული იქნენ სპეციალისტები, ორგანიზაციას უსასყიდლოდ გადმოეცა მობილური ექსპრეს-ლაბორატორიები, ავტომანქანები და სხვა მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებები, გაეროს პროგრამით ხდება ასევე სპეციალისტთა სახელფასო უზრუნევლყოფა.

ამჟამად, რეგიონის ყველა მუნიციპალიტეტში და ქალაქ ბათუმში მიმდინარეობს მუშაობა ფერმერული მეურნეობების მიწის აგროქიმიური გამოკვლევისათვის. პროექტის ფარგლებში ორგანიზაციას  სპეციალისტები იღებენ ნიადაგის ნიმუშებს ფერმერული მეურნეობების მიწებზე, სათანადო აპარატურის მეშვეობით და დადგენილი წესის მიხედვით, აღებული ნიმუშების მეშვეობით ხდება ნიადაგის ტენიანობის, ტემპერატურის, სტრუქტურული შემადგენლობის, სიმკვრივის, წყალგამტარიანობისა და ა. შ. სულ 15 კომპონენტის მიხედვით გამოკვლევა. ესაა ძირითადად ის მაჩვენებლები, რომელზეც დამოკიდებულია მიწის სტრუქტურისა და ნაყოფიერების დადგენა, აგროქიმიური გამოკვლევის შედეგების მიხედვით ფერმერებს ეძლევათ რეკომენდაციები  ნიადაგის მოვლისა და ნაყოფიერების ამაღლების შესახებ, კონკრეტულ ნიადაგზე კონკრეტული კულტურის  მოყვანის მიზანშეწონილობის, სასუქებისა და შხამ-ქიმიკატების  შერჩევის შესახებ და სხვა.

ნიადაგის აგროქიმიური გამოკვლევა ხელმწისაწვდომი (ღირებულება 30 ლარი) და პრაქტიკულია (მომსახურება ხორციელდება ადგილზე მისვლით) ნებისმიერი დაინტერესებული ფერმერისათვის და როგორც განვლილი პერიოდის გამოცდილება გვიჩვენებს პროექტი წარმატებული აღმოჩნდა და სრული საფუძველი გვაქვს დასკვნისათვის: პროექტის განხორციელება მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს რეგიონის სასოფლო-სამეურნეო მიწების ნაყოფიერების ამაღლებასა და ფერმერული მეურნეობების განვითარების საქმეში.