1 აპრილიდან აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტში დაიწყება სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების უფასოდ დამუშავება

ვაკანსიები

ამ მომენტისთვის ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრს აქტიური ვაკანსია არ გააჩნია