მსხ. რქოსანი პირუტყვის ხელოვნური განაყოფიერება...

გრძელდება ხელოვნური განაყოფიერების პროგრამა რაც ხელს შეუწყოფს მსხ. რქოსანი პირუტყვის ჯიშთგანახლებას რეგიონში, რის შედეგადაც ჩვენი ფერმერები მიიღებენ მაღალპროდუქტიულ საქონელს და გაუმჯობესდება მათი ეკონომიური მდგომარეობა. დღეისათვის აჭარის მასშტაბით, პროგრამის ფარგლებში ხელოვნურად განაყოფიერებულია 96 სული ძროხა.