1 აპრილიდან აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტში დაიწყება სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების უფასოდ დამუშავება

აგრო-სიუჯეტები

ყურძნის სასუფრე ჯიშების მოყვანა
ყურძნის ქართული სასუფრე ჯიშების მოშენება
ვაზის ქართული სასუფრე ჯიშების მოვლა
ხილის გადამუშავების ალტერნატიული მეთოდი (ნაწილი1)
ხილის გადამუშავების ალტერნატიული მეთოდი (ნაწილი 2)
კივის ნერგების მოშენება
« 1 2 3 4 5 6 »