გოჩა ბერიძეს ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორის აკადემიური ხარისხი მიენიჭა.

2019 წლის 19 ივლისს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სადისერტაციო საბჭომ გოჩა ბერიძეს ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორის აკადემიური ხარისხი მიანიჭა. სადისერტაციო ნაშრომი: “საინფორმაციო-საკონსულტაციო მომსახურების მნიშვნელობა და მისი ეკონომიკური ეფექტიანობა სოფლის განვითარებაში”. სამეცნიერო ხემძღვანელები: პაატა კოღუაშვილი, - ეკენომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, აკადემიკოსი. ჯემალ კაციტაძე - ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, აკადემიკოსი. რეცენზენტები: რევაზ ასათიანი - ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, აკადემიკოსი. ანზორ აბრალავა - ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.